Sistemi za selektivno prikupljanje komunalnog otpada od planiranja do proizvodnje ogreva

Envirotis, kao projektant 

Naši stručnjaci su nakon perioda priključivanja Evropskoj uniji učestvovali u izradi nacionalnog programa za upravljanje otpadom koji je predat Komisiji EU, u sastavu velikih projekata, u zaključivanju projekata u vremenskom periodu od 2000. do 2006. godine. Pri tome su sarađivali sa stručnjacima Evropske investiocne banke delegiranim od strane Komisije EU (JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Obavili smo savetodavne i projektantske poslove u pripremi pojedinih projekata ostvarenih u programu upravljanja otpadom Mađarske. U tom procesu kod pojedinih projekata izradili smo planove za dozvolu, posebno planove za dozvole u vezi sa vodama. U fazi izvođenja isplanirali smo i rukovođenje postrojenjima.

Planovi za koje je potrebna dozvola izrađuju se uz dokumentaciju koja se podnosi organima vlasti uz zahtev za izdavanje dozvole, a to su jednostavnije varijante planova izvođenja. Sadržinske i formalne zahteve u pojedinim zemljama regulišu propisi iz određene stručne oblasti, a usvajaju ih stručni organi. Sadrže onoliko specijalnih informacija na osnovu kojih neki organ može da odluči da s njegove tačke gledišta planirana tehnička intervencija nije u suprotnosti sa zakonom, te u budućnosti neće praviti probleme u oblasti koju nadzire određeni organ. Na primer, Natura 2000 ne oštećuje teritoriju, ne smeta stambenoj zoni, ne nastaje šteta i opasnost prilikom određenih radova, a ni prilikom primopredaje završenog objekta.

Planovi za koje je potrebna dozvola u oblasti vodnog prava imaju poseban status među planovima sa dozvolom, stoga je u Mađarskoj ova oblast regulisana posebnim propisima. Radi zaštite voda aspekti u vezi sa površinskim, podzemnim odnosno kraškim vodama dobijaju poseban značaj.

Planovi izvođenja regulišu detaljne korake realizacije. Na osnovu planova za koje je potrebna dozvola, u vlasništvu usvojene dozvole, izvođač radova na osnovu dozvole daje da se izradi detaljna dokumentacija.

Tehničko rukovođenje projekta je stručna pomoć u fazi izvođenja. Obezbeđuje stručnu realizaciju objekta ili intervencije na osnovu planova izvođenja, odnosno u slučaju neophodnih i opravdanih izmena, izvođenje bez zastoja i realizaciju postavljenog investicionog cilja.

Nakon projektovanja izgrađuju se karakteristični, moderni objekti sistema za upravljanje otpadom:

 • izolovana odlagališta koja štite životnu sredinu; 
 • postrojenja za mehanički – biološki tretman (MBT) koja su pogodna za proizvodnju sekundarnih ogreva (RDF: refuse derived fuel);
 • postrojenja za prebiranje;
 • pretovarne stanice;
 • dvorišta za otpad i centri za reciklažu;
 • pogoni za pravljenje komposta;
 • ostrva za selektivno prikupljanje komunalnog otpada;
 • usluge od vrata do vrata.

 

Upravljanje komunalnim otpadom u Mađarskoj

U Mađarskoj se moderno upravljanje komunalnim otpadom sastoji od 22 sistema po oblastima koji obezbeđuju selektivno prikupljanje. Izgradnja sismtema je podržana sa 730 miliona evra u vremensom periodu od 2000. do 2015. godine, od toga 75% od EU ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession) Kohezioni fond.

 

Selektivno prikupljanje i reciklaža

Sistemi za upravljanje otpadom trenutno opslužuju stanovništvo u Mađarskoj 100%, mada kapaciteti nisu u potpunosti iskorišćeni. Uz njihovu podršku u vremenskom periodu od 2000. do 2010. godine odnos reciklaže sa 2% porastao je na 21%, dok je količina komunalnog otpada smanjenna na 13%. Ukoliko će se održati tendencija reciklaže u proteklih pet godina, Mađarska bi dostigla do 2020. godine odnos reciklaže od 50% koji je postavila EU. U vremenskom periodu između 2010. do 2014. godine nastavio se dalji razvoj, a izgradnja novih isitema za upravljanje otpadom daje tehničku mogućnost da se Mađarska približi odnosu reciklaže komunalnog otpada u razvijenim zemljama EU.

 

Program proizvodnje od otpada

U okviru reciklaže važan aspekt čini proizvodnja sekundarnih ogreva (RDF: refuse derived fuel) kao i odvajanje organskih materija od deponija, shodno direktivi EU: Landfill (Council Directive 1999/31/EC) i prema odredbama mađarskog zakona o upravljanju otpadom (Zakon iz 2012. godine, broj CLXXXV). Zakon uvodi doprinos za odlaganje otpada, pospešujući na taj način reciklažu. U vremenskom periodu od 2014. do 2020. godine Mađarska planira sagorevanje sekundarnih ogreva, kao i otpadnog mulja, kako mono sagorevanje, tako i primenom mogućnosti zajedničkog spaljivanja u različitim varijacijama. Prilikom izrade alternativnih spaljivanja inicijalne aspekte daje Smernica za spaljivanje otpada, objavljena od strane Saveta Evrope (Council Directive 2000/76/EC).

 

Učešće Envirotis Holdinga u reciklaži sekundarnih ogreva

Envirotis ima iskustva i u planiranju proizvodnje i korišćenja i reciklaže sekundarnih ogreva od komunalnog, industrijskog otpada i otpadnog mulja.

U oblasti energetskog iskorišćavanja komunalnog otpada sada je u fazi testiranja specijalan alterantivni ogrev koji smo mi konstruisali, a pogodan je za korišćen u fabrici cementa, za zajedničko spaljivanje u elektranama, a isto tako i za mono spaljivanje.

 

Envirotis, kao projektant 

Naši stručnjaci su nakon perioda priključivanja Evropskoj uniji učestvovali u izradi nacionalnog programa za upravljanje otpadom koji je predat Komisiji EU, u sastavu velikih projekata, u zaključivanju projekata u vremenskom periodu od 2000. do 2006. godine. Pri tome su sarađivali sa stručnjacima Evropske investiocne banke delegiranim od strane Komisije EU (JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Obavili smo savetodavne i projektantske poslove u pripremi pojedinih projekata ostvarenih u programu upravljanja otpadom Mađarske. U tom procesu kod pojedinih projekata izradili smo planove za dozvolu, posebno planove za dozvole u vezi sa vodama. U fazi izvođenja isplanirali smo i rukovođenje postrojenjima.

Planovi za koje je potrebna dozvola izrađuju se uz dokumentaciju koja se podnosi organima vlasti uz zahtev za izdavanje dozvole, a to su jednostavnije varijante planova izvođenja. Sadržinske i formalne zahteve u pojedinim zemljama regulišu propisi iz određene stručne oblasti, a usvajaju ih stručni organi. Sadrže onoliko specijalnih informacija na osnovu kojih neki organ može da odluči da s njegove tačke gledišta planirana tehnička intervencija nije u suprotnosti sa zakonom, te u budućnosti neće praviti probleme u oblasti koju nadzire određeni organ. Na primer, Natura 2000 ne oštećuje teritoriju, ne smeta stambenoj zoni, ne nastaje šteta i opasnost prilikom određenih radova, a ni prilikom primopredaje završenog objekta.

Planovi za koje je potrebna dozvola u oblasti vodnog prava imaju poseban status među planovima sa dozvolom, stoga je u Mađarskoj ova oblast regulisana posebnim propisima. Radi zaštite voda aspekti u vezi sa površinskim, podzemnim odnosno kraškim vodama dobijaju poseban značaj.

Planovi izvođenja regulišu detaljne korake realizacije. Na osnovu planova za koje je potrebna dozvola, u vlasništvu usvojene dozvole, izvođač radova na osnovu dozvole daje da se izradi detaljna dokumentacija.

Tehničko rukovođenje projekta je stručna pomoć u fazi izvođenja. Obezbeđuje stručnu realizaciju objekta ili intervencije na osnovu planova izvođenja, odnosno u slučaju neophodnih i opravdanih izmena, izvođenje bez zastoja i realizaciju postavljenog investicionog cilja.

Nakon projektovanja izgrađuju se karakteristični, moderni objekti sistema za upravljanje otpadom:

 • izolovana odlagališta koja štite životnu sredinu; 
 • postrojenja za mehanički – biološki tretman (MBT) koja su pogodna za proizvodnju sekundarnih ogreva (RDF: refuse derived fuel);
 • postrojenja za prebiranje;
 • pretovarne stanice;
 • dvorišta za otpad i centri za reciklažu;
 • pogoni za pravljenje komposta;
 • ostrva za selektivno prikupljanje komunalnog otpada;
 • usluge od vrata do vrata.

 

Upravljanje komunalnim otpadom u Mađarskoj

U Mađarskoj se moderno upravljanje komunalnim otpadom sastoji od 22 sistema po oblastima koji obezbeđuju selektivno prikupljanje. Izgradnja sismtema je podržana sa 730 miliona evra u vremensom periodu od 2000. do 2015. godine, od toga 75% od EU ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession) Kohezioni fond.

 

Selektivno prikupljanje i reciklaža

Sistemi za upravljanje otpadom trenutno opslužuju stanovništvo u Mađarskoj 100%, mada kapaciteti nisu u potpunosti iskorišćeni. Uz njihovu podršku u vremenskom periodu od 2000. do 2010. godine odnos reciklaže sa 2% porastao je na 21%, dok je količina komunalnog otpada smanjenna na 13%. Ukoliko će se održati tendencija reciklaže u proteklih pet godina, Mađarska bi dostigla do 2020. godine odnos reciklaže od 50% koji je postavila EU. U vremenskom periodu između 2010. do 2014. godine nastavio se dalji razvoj, a izgradnja novih isitema za upravljanje otpadom daje tehničku mogućnost da se Mađarska približi odnosu reciklaže komunalnog otpada u razvijenim zemljama EU.

 

Program proizvodnje od otpada

U okviru reciklaže važan aspekt čini proizvodnja sekundarnih ogreva (RDF: refuse derived fuel) kao i odvajanje organskih materija od deponija, shodno direktivi EU: Landfill (Council Directive 1999/31/EC) i prema odredbama mađarskog zakona o upravljanju otpadom (Zakon iz 2012. godine, broj CLXXXV). Zakon uvodi doprinos za odlaganje otpada, pospešujući na taj način reciklažu. U vremenskom periodu od 2014. do 2020. godine Mađarska planira sagorevanje sekundarnih ogreva, kao i otpadnog mulja, kako mono sagorevanje, tako i primenom mogućnosti zajedničkog spaljivanja u različitim varijacijama. Prilikom izrade alternativnih spaljivanja inicijalne aspekte daje Smernica za spaljivanje otpada, objavljena od strane Saveta Evrope (Council Directive 2000/76/EC).

 

Učešće Envirotis Holdinga u reciklaži sekundarnih ogreva

Envirotis ima iskustva i u planiranju proizvodnje i korišćenja i reciklaže sekundarnih ogreva od komunalnog, industrijskog otpada i otpadnog mulja.

U oblasti energetskog iskorišćavanja komunalnog otpada sada je u fazi testiranja specijalan alterantivni ogrev koji smo mi konstruisali, a pogodan je za korišćen u fabrici cementa, za zajedničko spaljivanje u elektranama, a isto tako i za mono spaljivanje.