Otklanjanje štete teritorije bivše Fabrike kože u Šimontornji (Simontornya)

Razlozi zagađenja

Delatnost kožarske industrije u Šimontornji koja je trajala više od 155 godina dovela je do značajnog zagađenja životne sredine, zbog neadekvatnog tretmana i odlaganja otpadnog mulja, otpada i ogrevnog materijala, nastajalog tokom različitih faza proizvodnje u kožarstvu. Na teritoriji od 35 hektara zagađene su nadzemne i podzemne vode, a širenje zagađenja pozemnih voda ugrozilo je i reku Šio.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je otklanjanje štete na teritoriji fabrike kože: predtretman, dekontaminacija na licu mesta ili transport nagomilanog opasnog ili neopasnog otpada, likvidacija izvora zagađenja, čišćenje zagađenog tla, te na kraju popuna tla čistim sadržajem. Uspešno sprovođenje dekontaminacije tla stvoriće mogućnost da se u gradu Šimontornja, na očišćenim prostorima lokacije bivše fabrike lociraju nova preduzeća, kao na teritoriji braon investicionih polja.

 

Specijalne karakteristike projekta

Bilo je neophodno formiranje pogona za predtretman s ciljem transporta zatrpanih bala kože, uvezanih, posoljenih koje su počele da trunu.

Tokom projekta značajno je povećan kamionski saobraćaj.

Vađenje i transport otpada sa svojstvom neprijatnog mirisa iziskivalo je primarnu saradnju između izvođača i lokalnog stanovništva.

 

Glavni zadaci projekta

Rušenje zagađenih zgrada, transport šuta i predaja organizaciji sa dozvolom: 17.500 tona.

Vađenje i transport tehnološkog otpada nagomilanog tokom proizvodne delatnosti fabrike kože na lokaciju za krajnje uništenje:

 •  otpad sirove kože: 14.000 tona, od toga otpad tečnosti 300 tona;
 • otpad rezbarija: 2.000 tona;
 • mešavina rezbarija, štavljena koža, reslovi, otpadi komadića mesa: 28.000 tona;
 • otpadni mulja: 105.000 tona;
 • vađenje zagađenog tla i dekontaminacija na licu mesta: 98.000 tona;
 • popuna očišćenog tla na mesto izvađenog zagađenog korpusa;
 • uspostavljanje sistema za tretman vode, kao i monitoring sistema;
 • u slučaju otpada za koji je neophodan predtretman: planiranje tehnologije za tretman otpada, dobijanje dozvola i izvršavanje, te uništavanje nastalog otpada.

 

Vremenski period: od 2009. do 2014. godine

Finansiranje: sa podrškom 100% od Države Mađarske

Naručilac: Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Ukupna vrednost projekta: ~38,7 M EUR

 

Razlozi zagađenja

Delatnost kožarske industrije u Šimontornji koja je trajala više od 155 godina dovela je do značajnog zagađenja životne sredine, zbog neadekvatnog tretmana i odlaganja otpadnog mulja, otpada i ogrevnog materijala, nastajalog tokom različitih faza proizvodnje u kožarstvu. Na teritoriji od 35 hektara zagađene su nadzemne i podzemne vode, a širenje zagađenja pozemnih voda ugrozilo je i reku Šio.

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je otklanjanje štete na teritoriji fabrike kože: predtretman, dekontaminacija na licu mesta ili transport nagomilanog opasnog ili neopasnog otpada, likvidacija izvora zagađenja, čišćenje zagađenog tla, te na kraju popuna tla čistim sadržajem. Uspešno sprovođenje dekontaminacije tla stvoriće mogućnost da se u gradu Šimontornja, na očišćenim prostorima lokacije bivše fabrike lociraju nova preduzeća, kao na teritoriji braon investicionih polja.

 

Specijalne karakteristike projekta

Bilo je neophodno formiranje pogona za predtretman s ciljem transporta zatrpanih bala kože, uvezanih, posoljenih koje su počele da trunu.

Tokom projekta značajno je povećan kamionski saobraćaj.

Vađenje i transport otpada sa svojstvom neprijatnog mirisa iziskivalo je primarnu saradnju između izvođača i lokalnog stanovništva.

 

Glavni zadaci projekta

Rušenje zagađenih zgrada, transport šuta i predaja organizaciji sa dozvolom: 17.500 tona.

Vađenje i transport tehnološkog otpada nagomilanog tokom proizvodne delatnosti fabrike kože na lokaciju za krajnje uništenje:

 •  otpad sirove kože: 14.000 tona, od toga otpad tečnosti 300 tona;
 • otpad rezbarija: 2.000 tona;
 • mešavina rezbarija, štavljena koža, reslovi, otpadi komadića mesa: 28.000 tona;
 • otpadni mulja: 105.000 tona;
 • vađenje zagađenog tla i dekontaminacija na licu mesta: 98.000 tona;
 • popuna očišćenog tla na mesto izvađenog zagađenog korpusa;
 • uspostavljanje sistema za tretman vode, kao i monitoring sistema;
 • u slučaju otpada za koji je neophodan predtretman: planiranje tehnologije za tretman otpada, dobijanje dozvola i izvršavanje, te uništavanje nastalog otpada.

Vremenski period: od 2009. do 2014. godine

Finansiranje: sa podrškom 100% od Države Mađarske

Naručilac: Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Ukupna vrednost projekta: ~38,7 M EUR