Otklanjanje štete nanatih životnoj sredini koje se mogu pripisati rudarstvu obojenih metala na planini Lahoca (Lahóca)

Razlozi zagađenja

Na planini Lahoca počev od sredine 1800. godina gotovo 130 godina je eksploatisana ruda bakra. Flotacioni mulj nastao tokom radova deponovan je na jalovišta, u njihovoj okolini zagadilo se tlo, podzemne vode, nadzemni vodotekovi, naneta je ozbiljna šteta prirodnom ekosistemu. Izričiti komponenti zagađivanja tla su arsen, hrom, bakar, olovo i selen. 

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je otklanjanje šteta koje su životnoj sredini nanete od strane izvora zagađivanja koje se mogu pripisati rudniku Rečka na tlu, u nadzemnim i podzemnim vodotokovima, otklanjanje štete u zagađenim geološkim sredinama, rekultivacija jalovišta, likvidacija podzemnih prostora rudnika prema važećim propisima (zatvaranje rudnika), te kompleksno otklanjanje štete u životnoj sredini.

 

Specijalne karakteristike projekta

Put iznošenja po projektu dotiče se teritorije stanovništva, stoga je neophodan prioritetan odnos sa lokalnim stanovnicima.

Zatvaranje rudnika bi trebalo realizovati na način kako bi kasnije bilo moguće njegovo ponovno otvaranje.

 

Glavni zadaci projekta

Ponovno otvaranje i otkrivanje tunela Katalin na teritoriji rudnika na planini Lahoca.

Formiranje severnog i južnog centra za izbacivanje jalovine od sedam manjih jalovišta.

Tehnička zaštita jalovišta, sređivanje okoline, klasifikacija i tretiranje 326.000 tona jalovine, tretiranje 120.000 tona flotacionog mulja.

Izgradnja sistema za sakupljanje vode i uspostavljanja pogona za tretira je vode.

Otklanjanje štete iz potoka Bikk i rekonstrukcija korita od 710 tm.

Otklanjanje štete sa pogonskih prostora: vađenje i odstranjivanje 34.000 tone opasnog otpada.

 

Vremenski period: od 2010. do 2015. godine

Finansiranje: uz 100 % podršku Države Mađarske

Naručilac: Mecsek-Öko Zrt., kasnije Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~42 M EUR

 

Razlozi zagađenja

Na planini Lahoca počev od sredine 1800. godina gotovo 130 godina je eksploatisana ruda bakra. Flotacioni mulj nastao tokom radova deponovan je na jalovišta, u njihovoj okolini zagadilo se tlo, podzemne vode, nadzemni vodotekovi, naneta je ozbiljna šteta prirodnom ekosistemu. Izričiti komponenti zagađivanja tla su arsen, hrom, bakar, olovo i selen. 

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je otklanjanje šteta koje su životnoj sredini nanete od strane izvora zagađivanja koje se mogu pripisati rudniku Rečka na tlu, u nadzemnim i podzemnim vodotokovima, otklanjanje štete u zagađenim geološkim sredinama, rekultivacija jalovišta, likvidacija podzemnih prostora rudnika prema važećim propisima (zatvaranje rudnika), te kompleksno otklanjanje štete u životnoj sredini.

 

Specijalne karakteristike projekta

Put iznošenja po projektu dotiče se teritorije stanovništva, stoga je neophodan prioritetan odnos sa lokalnim stanovnicima.

Zatvaranje rudnika bi trebalo realizovati na način kako bi kasnije bilo moguće njegovo ponovno otvaranje.

 

Glavni zadaci projekta

Ponovno otvaranje i otkrivanje tunela Katalin na teritoriji rudnika na planini Lahoca.

Formiranje severnog i južnog centra za izbacivanje jalovine od sedam manjih jalovišta.

Tehnička zaštita jalovišta, sređivanje okoline, klasifikacija i tretiranje 326.000 tona jalovine, tretiranje 120.000 tona flotacionog mulja.

Izgradnja sistema za sakupljanje vode i uspostavljanja pogona za tretira je vode.

Otklanjanje štete iz potoka Bikk i rekonstrukcija korita od 710 tm.

Otklanjanje štete sa pogonskih prostora: vađenje i odstranjivanje 34.000 tone opasnog otpada.

 

Vremenski period: od 2010. do 2015. godine

Finansiranje: uz 100 % podršku Države Mađarske

Naručilac: Mecsek-Öko Zrt., kasnije Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~42 M EUR