Definitivno zatvaranje rudinka metala u Đenšešorosu (Gyöngyösoroszi) i potpuna rekultivacija okolne teritorije

Razlozi zagađenja

Usled rudarske delatnosti rudnika olova i cinka u Đenđesorosu, kao i neodgovarajućeg tretmana mulja voda potoka Toka, tlo doline Saraz (Száraz), kao i baseni vode koji se tamo nalaze zagađeni su teškim metalima. Karakteristični komponenti – zagađivači tla koji se na tlu nalaze u najvećoj količini su arsen i bakar, a u podzemnim vodama mangan i cink. 

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je vađenje mulja zagađenog toksičkim metalima i odvoženje u deponiju za opasni otpad, a neopasnog otpada u odlagalište koje se nalazi u dolini Saraz, zatim rekultivacija potoka Toka, basena za industrijsku vodu, kao i basena za poljoprivrednu vodu i basena za skupljanje nanosa. Sledeća faza projekta je rekultivacija basena za vodu u Đenđeš-Nađrede (Gyöngyös-Nagyréde).

 

Specijalne karakteristike projekta

Učešće stanovništva–stanovnici žive u neposrednoj blizini potoka, stoga se očekuje prioritetna saradnja između izvođača i stanovništva koje tamo živi.

Odlagalište koje se nalazi u dolini Saraz delom se koristi kao prečistač pošto pročišćava podzemne vode koje se skupljaju u basenu, te ih vraća u nadzemni živi vodotok.

Projekat se odvija na izričito velikoj teritoriji u dužem vremenskom periodu.

 

Glavni zadaci projekta

Zatvaranje rudarskog prostora Đenđešorosi-Matrasentimre (Gyöngyösoroszi-Mátraszentimre): 7 km useka; vađenje mulja ~80.000 m3.

Rekultivacija industrijske vode: 24.000 tona suve materije i 25.000 m3  zagađene materije.

Rekultivacija basena za skupljanje nanosa: 13.000 m3 zagađene materije i rekonstrukcija 70 tm postrojenja.

Rekultivacija basena za poljoprivrednu vodu: 70.000 m3  zagađene vode.

Otklanjanje štete u potoku Toka: 60.000 m3  zagađene materije i 10.000 m strme konstrukcije.

Rekultivacija odlagališta u dolini Saraz: 17 hektara površine, kao i prečišćavanje vode.

Rekultivacija basena za vodu u Đenđeš-Nagrede: ~25.000 m3 zagađene materije.

 

Vremenski period: od 2006. do 2017. godine

Finansiranje: uz podršku 100 % Države Mađarske

Naručilac: Mecsek-ÖkoZrt., kasnije Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~ 74 M EUR

 

Razlozi zagađenja

Usled rudarske delatnosti rudnika olova i cinka u Đenđesorosu, kao i neodgovarajućeg tretmana mulja voda potoka Toka, tlo doline Saraz (Száraz), kao i baseni vode koji se tamo nalaze zagađeni su teškim metalima. Karakteristični komponenti – zagađivači tla koji se na tlu nalaze u najvećoj količini su arsen i bakar, a u podzemnim vodama mangan i cink. 

 

Projekat otklanjanja štete

Cilj projekta je vađenje mulja zagađenog toksičkim metalima i odvoženje u deponiju za opasni otpad, a neopasnog otpada u odlagalište koje se nalazi u dolini Saraz, zatim rekultivacija potoka Toka, basena za industrijsku vodu, kao i basena za poljoprivrednu vodu i basena za skupljanje nanosa. Sledeća faza projekta je rekultivacija basena za vodu u Đenđeš-Nađrede (Gyöngyös-Nagyréde).

 

Specijalne karakteristike projekta

Učešće stanovništva–stanovnici žive u neposrednoj blizini potoka, stoga se očekuje prioritetna saradnja između izvođača i stanovništva koje tamo živi.

Odlagalište koje se nalazi u dolini Saraz delom se koristi kao prečistač pošto pročišćava podzemne vode koje se skupljaju u basenu, te ih vraća u nadzemni živi vodotok.

Projekat se odvija na izričito velikoj teritoriji u dužem vremenskom periodu.

 

Glavni zadaci projekta

Zatvaranje rudarskog prostora Đenđešorosi-Matrasentimre (Gyöngyösoroszi-Mátraszentimre): 7 km useka; vađenje mulja ~80.000 m3.

Rekultivacija industrijske vode: 24.000 tona suve materije i 25.000 m3  zagađene materije.

Rekultivacija basena za skupljanje nanosa: 13.000 m3 zagađene materije i rekonstrukcija 70 tm postrojenja.

Rekultivacija basena za poljoprivrednu vodu: 70.000 m3  zagađene vode.

Otklanjanje štete u potoku Toka: 60.000 m3  zagađene materije i 10.000 m strme konstrukcije.

Rekultivacija odlagališta u dolini Saraz: 17 hektara površine, kao i prečišćavanje vode.

Rekultivacija basena za vodu u Đenđeš-Nagrede: ~25.000 m3 zagađene materije.

 

Vremenski period: od 2006. do 2017. godine

Finansiranje: uz podršku 100 % Države Mađarske

Naručilac: Mecsek-ÖkoZrt., kasnije Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.

Sveukupna vrednost projekta: ~ 74 M EUR